Barddoniaeth/ Stori Fer Technegau

?

Odl: Rhyme

Pam ydych chi defnyddio odl yn y gerdd? Why would you use rhyme in a poem?

Pwysleisio geiriau Empathise words

Cysylltu geiriau link words 

Helpu pobl i gofio cerdd Help people to remember poem 

Creu naws  create tone

helpu gyda rhythm Help with the Rhythm.

1 of 17

Hyd Llinellau: Length of sentences

Mae llinellau byr (short) yn gallu:

creu awyrgylch arbennig creates a special atmosphere 

tynnu sylw at air neu eiriau Highlight a word or words

cyfleu syniad convey the idea 

cyfleu symlrwydd convey the simplicity 

cyfleu cyffro convey excitement 

cyfleu symudiad cyflym conveys rapid movement 

creu rhythm arbennig; creates a special rythm

Mae llinellau hir (long) yn gallu

Cyfleu syniad- convey an idea

Creu rhythm arbennig- creates a special rhythm

Cyfleu teimlad dwys- Convey an intense feeling 

Creu awyrgylch arbennig- creates a special atmosphere

cyfleu symudiad araf, trwm- convey a slow heavy movement

2 of 17

Cyflythreniad: Alliteration

Pam ydych chi defnyddio cyflythreniad? Why would you use alliteration?

Cyfleu rhywbeth yn y gerdd- to convey something in the poem

Cysylltu geiriau pwysig gyda'i gilydd ac felly tynnu sylw at y geiriau yna- connects important words together and draws attention to them.

Cyfleu mwd neu awyrgylch- convey mood and atmosphere

Gwneud disgrifiad yn fwy byw- make the desgription more 'living'

Pwysleisio geiriau- Empathise Words

3 of 17

Ailadrodd: Repetition

Pam ydych chi defnyddio Ailadrodd yn y gerdd? Why would you use repetition in a poem?

i Greu effaith arbennig- create a special effect 

i dynnu sylw- to highlight

i bwysleisio- to empathise 

i greu rhythm- to create rhythm

4 of 17

Delwedd: Images

Pam ydych chi defnyddio'r delweddau yn y gerdd? Why would you use images in a poem?

Tynnu sylw at y peth: Highlights a point

Dangos rhywbeth yn fwy clir: Shows something more clearly. 

disgrifio'n fyw: Brings description to life.

rhoi ystyr arbennig i rywbeth: Gives a special meaning to something.

5 of 17

Trosiad: Metaphor

Weithiau, mae bardd yn defnyddio trosiad. Mae'n dweud bod rhywbeth yn rhywbeth arall er mwyn. Sometimes the poet uses a metaphor it says something is something else. 

Tynnu sylw (to) highlight

Disgrifio'n fyw brings the descriptions to life.

Dangos rhywbeth yn fyw clir shows something more clearly 

Rhoi haen arall o ystyr i rywbeth To put another layer of meaning to something

6 of 17

Gofyn Cwestiynau: Asking questions

Gofyn Cwestiynau- Asking questions.

Cyfleu teimlad arbennig convey a special feeling

Pwysleisio empathize

Gwneud i ni feddwl make us think

Mynegi mwy nag un safbwynt expressing more than one point of view

Ceisio cael ateb i'r cwestiwn trying to answer the question.

7 of 17

Gwrthgyferbyniad: Contrast

Gwrthgyferbyniad: Contrast.

I bwysleisio gwahananiaeth rhwng dau bleth to empathize the differences between two things

I dynnu sylw to highlight

I greu effaith arbenning to create a special effect

I greu rhythm to create rhythm

8 of 17

Cyffelybiaethau/ Cymariaeth: Simile

Cyffelybiaethau/ Cymariaeth: Simile

Tynnu sylw at y peth Highlight something

Dangos rhywbeth yn fyw clir show something more clearly

Rhoi ystyr arbennig i rywbeth gives a special meaning to something

Disgrifio'n fyw more descriptions

9 of 17

Personoli: Personification

Personoli: Personification

Tynnu sylw highlight

Pwysleisioi empathize

10 of 17

Geiriau Saesneg: English Words

Geiriau Saesneg: English words.

Hawdd i cofio easy to remember

Hawdd i deall easy to understand

Pwysleisio geiriau empathising words.

11 of 17

Brawddeg Bwysleisio: Empathetic sentences.

Brawddeg bwysleisio: Empathetic sentences

Pwysleisio neges yn yr gerdd empathize the message in the poem

Dangos y geiriau pwysig show the important words

Tynnu sylw Geiriau highlight words

12 of 17

Atalnodi: Punctuation

Atalnodi: Punctuation

I dynnu sylw neges yn yr cerdd  highlight the message in the poem

Dangos y geiriau pwysig show the important words

Tynnu sylw y geiriau pwysig highlight the important words

13 of 17

Rhestri: Lists

Rhestri: Lists

Pwysleisio neges: Empathize message.

Pwysleisio geiriau: Empathize words.

Tynnu sylw: Highlight

Cyfleu rhywbeth yn y gerdd: Convey something in a poem.

14 of 17

Tafodiaeth/Deilog: Dialect/ dialogue.

Tafodiaeth/ deilog: Dialect/ deilog.

Defnydd Iaith bob dydd uses every day language

Gwneud y cerdd/ stori fer yn mwy naturiol makes the poem/ short story more natural

Mynegi mwy nag un safbwynt convey more than one point of view

15 of 17

Y synhwywrau: Senses

Y synhwyrau: The senses.

Gwneud i ni feddwl: Make us think

Dangos neges yn yr gerdd: show the message in the poem

Tynnu sylw yr neges: Highlight the message.

16 of 17

Geiriau Saesneg: English Words

Geiriau Saesneg: English words.

Hawdd i cofio easy to remember

Hawdd i deall easy to understand

Pwysleisio geiriau empathising words.

17 of 17

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »