Adolygu'r Stori Fer

?
  • Created by: amygeorge
  • Created on: 09-06-16 14:25
This passage is a mixture of narrative and dialogue
Mae’r darn hwn yn gymysgedd o naratif a deialog
1 of 23
Most of the narrative is in the past tense and in the third person because we are reading about what happened to …
Mae’r rhan fwyaf o’r naratif yn yr amser gorffennol ac yn y trydydd person achos rydyn ni’n darllen am beth ddigwyddodd i ...
2 of 23
There are long sentences in the narrative. These sentences give details about …
Mae brawddegau hir yn y naratif. Mae’r brawddegau yma’n rhoi manylion am…
3 of 23
I think these descriptions are important because they help create an image of…
Rydw i’n meddwl bod y disgrifiadau yma’n bwysig achos maen nhw’n helpu creu delwedd o …
4 of 23
Many of the descriptions appeal to the senses like ...
Mae llawer o’r disgrifiadau yn apelio at y synhwyrau fel…
5 of 23
The dialogue is in the present tense
Mae’r ddeialog yn yr amser presennol
6 of 23
A lot of the dialogue is very superficial - the characters talk about ……… and…………
Mae llawer o’r ddeialog yn arwynebol iawn – mae’r cymeriadau’n siarad am … a …
7 of 23
I think we learn a lot about …… in the dialogue because he / she sounds selfish / materialistic / greedy
Rydw i’n meddwl ein bod ni’n dysgu llawer am … yn y ddeialog achos mae e’n / hi’n swnio’n hunanol / faterialistig / farus
8 of 23
On the whole the language is quite simple and natural in the dialogue.
Ar y cyfan mae’r iaith yn syml ac yn naturiol yn y ddeialog
9 of 23
In my opinion this contrasts with the detailed descriptions / ideas in the narrative
Yn fy marn i mae hwn yn gwrthgyferbynnu gyda’r disgrifiadau / syniadau manwl yn y naratif
10 of 23
I think the dialogue shows a lack of communication between the characters because they don’t talk about anything important
Rydw i’n meddwl bod y ddeialog yn dangos diffyg cyfathrebu rhwng y cymeriadau achos dydyn nhw ddim yn siarad am unrhywbeth o bwys (pwysig)
11 of 23
Dialect is obvious in the dialogue. The characters speak in south – west Wales dialect / standard city Welsh
Mae tafodiaith yn amlwg yn y ddeialog. Mae’r cymeriadau’n siarad mewn tafodiaith de-orllewin Cymru / iaith safonol y ddinas
12 of 23
There is contrast in this passage.
Mae gwrthgyferbyniad yn y darn yma.
13 of 23
There is symbolism in this passage. In my opinion … is a symbol of......
Mae symbolaeth yn y darn yma. Yn fy marn i mae …… yn symbol o ……
14 of 23
There is an example of alliteration / listing / personification / repetition in the passage when the author says …………
Mae enghraifft o gyflythreniad / restru / bersonoli / ailadrodd yn y darn pan mae'r awdur yn dweud.....
15 of 23
The author repeats the word (words) … because…
Mae’r awdur yn ailadrodd y gair (geiriau) …… achos……
16 of 23
There is a similie / metaphor in the line… I think that it is an effective comparison / description because…
Mae cyffelybiaeth / trosiad yn y llinell…… Rydw i’n meddwl ei bod hi’n gymhariaeth / ddisgrifiad effeithiol achos…
17 of 23
The author uses a lot of animalistic imagery.
Mae’r awdur yn defnyddio llawer o ddelweddau anifeiliaidd
18 of 23
There is an example of inter-textuality when the author refers to …
Mae enghraifft o r(h)yngdestunoldeb pan mae’r awdur yn cyfeirio at …
19 of 23
There is irony / humour in this passage when the author says…
Mae eironi / hiwmor yn y darn yma pan mae’r awdur yn dweud…
20 of 23
The verbs / adjectives are very effective when the author says …. because …
Mae’r berfau / ansoddeiriau’n effeithiol iawn pan mae’r awdur yn dweud… achos…
21 of 23
The punctuation is very effective in the second paragraph. The author uses a lot of full stops / commas / question marks / dashes to……
Mae’r atalnodi’n effeithiol iawn yn yr ail baragraff. Mae’r awdur yn defnyddio llawer o atalnodau llawn / comas / marciau cwestiwn / cyplysnodau i…
22 of 23
There is an open-ended ending here because we don’t know what happens to…
Mae diweddglo penagored yma achos dydyn ni ddim yn gwybod beth sy’n digwydd i …
23 of 23

Other cards in this set

Card 2

Front

Mae’r rhan fwyaf o’r naratif yn yr amser gorffennol ac yn y trydydd person achos rydyn ni’n darllen am beth ddigwyddodd i ...

Back

Most of the narrative is in the past tense and in the third person because we are reading about what happened to …

Card 3

Front

Mae brawddegau hir yn y naratif. Mae’r brawddegau yma’n rhoi manylion am…

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Rydw i’n meddwl bod y disgrifiadau yma’n bwysig achos maen nhw’n helpu creu delwedd o …

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Mae llawer o’r disgrifiadau yn apelio at y synhwyrau fel…

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all CA5 - Stori Fer resources »