charity and part time work

?
codi arian at achos da
raise money for a good cause
1 of 68
gwirfoddoli i oxfam
voluteer for oxfam
2 of 68
trefnu gweithgareddau
organise activities
3 of 68
ymweld a hen berson
visit an elderley person
4 of 68
helpu mewn clwb blant
help in a childrens club
5 of 68
helpu mewn siop elusen
help in a charity shop
6 of 68
godi arian
raise money
7 of 68
ddeall y byd yn well
understand the world better
8 of 68
gael profiad gwaith
get work experience
9 of 68
helpu pobl eraill
help other people
10 of 68
werthfawrogi beth sydd gyda ni
appriciate what we've got
11 of 68
ymarfer siard cymraeg
practise speaking welsh.
12 of 68
mae'n bwysig
it's important
13 of 68
mae'n bwysig helpu pobl eraill
it's important to help other people
14 of 68
mae angen llawer o bobl
lots of people are needed
15 of 68
mae'n hwyl
it's fun
16 of 68
mae'n werthfawr
it's valuable
17 of 68
rydw i'n gweithio mewn
i work in a
18 of 68
archfarchnad
supermarket
19 of 68
caffi
cafe
20 of 68
cartref
home
21 of 68
garej
garage
22 of 68
gwesty
hotel
23 of 68
siop
siop
24 of 68
stablau
stables
25 of 68
swyddfa
office
26 of 68
tafarn
pub
27 of 68
ty bywta
restaurant
28 of 68
rydw i'n gweithio ar
i work on a
29 of 68
fferm
farm
30 of 68
rydw i'n
i
31 of 68
glanhau
clean
32 of 68
gwarchod
babysit
33 of 68
gwneud rownd bapur
do a paper round
34 of 68
helpu fy mam
help my mum
35 of 68
rydw i'n ennill
i earn
36 of 68
pedair punt yr awr
£4 per hour
37 of 68
deg punt y dydd
£10 per day
38 of 68
deg punt y sifft
£10 per shift
39 of 68
deg punt y noson
£10 per evening
40 of 68
ugain punt yr wythnos
£20 per week
41 of 68
rydw i'n gweithio er mwyn
i work in order to
42 of 68
cynilo arian
save money
43 of 68
prynu dillad
buy clothes
44 of 68
prynu gemau
buy games
45 of 68
mynd allan
go out
46 of 68
cael profiad
get experience.
47 of 68
y manteision ydy
the advantages are
48 of 68
dysgu sgiliau newydd
learning new skills
49 of 68
cael profiad
getting experience
50 of 68
cymryd cyfrifoldeb
taki ng responsiblity
51 of 68
ennill arian
earning money
52 of 68
yr afanteision ydy
the disadvantages are
53 of 68
does dim amser i fynd allan
there's no time to go out.
54 of 68
mae rhaid rhuthro gwaith cartref
i have to rush my homework
55 of 68
mae'r gwaith yn galed
the work's hard
56 of 68
rydw i'n mwynhau
i enjoy
57 of 68
siarad a phobl
talking to people
58 of 68
helpu pobl
talking to people
59 of 68
ennill arian
earning money
60 of 68
gweld fy ffriendiau
seeing my friends
61 of 68
cael bwyd am ddim
getting free food
62 of 68
dydw i ddim yn mwynhau
i don't enjoy
63 of 68
codi yn y bore
getting up in the morning
64 of 68
gweithio gyda'r nos
working in the evenings
65 of 68
cwsmeriaid cas
nasty customers
66 of 68
gwaith ddiflas
boring work
67 of 68
dyddiau tawel
quiet days
68 of 68

Other cards in this set

Card 2

Front

voluteer for oxfam

Back

gwirfoddoli i oxfam

Card 3

Front

organise activities

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

visit an elderley person

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

help in a childrens club

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all charity and part time work resources »